Allergi och Astma

Ett dåligt inomhusklimat kan göra symtomen värre för människor med allergi och astma. Det kan också öka förekomsten av sådana sjukdomar. Detta är väl dokumenterat. Många av oss kan drabbas av ohälsa och sjukdom på grund av fukt och dålig inomhusluft. Dock är människor med allergi, astma och andra överkänslighetssjukdomar en särskilt utsatt grupp, som kan få kraftig ökning av sina besvär ifall de vistas i hus med fuktproblem och dåligt inomhusklimat.

Vanliga besvär

De vanligaste besvären är luftvägsinfektioner, huvudvärk, onormal trötthet, torr hud, torra och ömtåliga slemhinnor i ögon, näsa och hals, koncentrationssvårigheter och sämre arbetsförmåga. Att försäkra sig om ett gott inomhusklimat i våra bostäder och byggnader är därför av största vikt. Det gäller inte bara för att barn och vuxna med överkänslighet, astma och allergi ska kunna vistas i husen, utan i lika hög grad för att förebygga att fler utvecklar sådana sjukdomar. En bra luftkvalitet inomhus är för övrigt något som allas hälsa vinner på, inte enbart de som har allergier och astma.

Fukt och mögelsvamp

Fukt-och mögelskador i inomhusmiljön ökar risken för:

• Fler och värre luftvägsinfektioner

• Försämring av befintlig astma

• Hosta och väsande andning

Flera studier visar på samband mellan fukt-och mögelskador inomhus och följande besvär:

• Huvudvärk

• Onormal trötthet

• Nedsatt arbetsförmåga

Hälsobesvär av dålig inomhusluft är mer än allergier och astma

Allt från lindriga symtom till utmattning kan drabba den som vistas i en fukt- och mögelskadad miljö. Lägre vistelser i sådan omgivning ger dessutom ökad risk för att utveckla allergi och astma. Det finns det studier som visar.Mekanismerna bakom hälsoproblem som kan relateras till fukt i inomhusmiljöer studeras idag noga och är omgivna av en rad hypoteser. Det vi vet idag är att fukt bland annat kan medföra att man exponeras för:

• Allergener: dammkvalster, mögelsporer och bakterier, insektsrester

• Svampsporer•MVOC: irriterande och illaluktande ånga och gas som producerats av mikrobiologisk aktivitet – MVOC (Microbial volatileorganic compounds)

• Mykotoxiner: giftämnen som bildas av svamporganismer och svamp – vanligtvis mögel – av vissa arter och under vissa förhållanden

• Endotoxiner, glukaner och andra skadliga ämnen från bakterier och svampar

• Övriga gaser: ökad kemisk avspaltning från olika byggmaterial

Nolltolerans för fukt och mögel

Hur våra kroppar påverkas och hur mycket av dessa ämnen som krävs för att åstadkomma effekter på vår hälsa är inte fastlagt. Därför finns det inga gränsvärden för dessa ämnen.Då vi vet att vistelse i fuktiga och mögelskadade miljöer ökar riskerna för hälsobesvär, bör rekommendationen vara:

• Fukt och röta skall inte förekomma

• Synligt mögel och mögellukt bör inte förekomma

Eliminera orsaken till fuktproblemen

Om det produceras för mycket fukt i en byggnad i relation till ventilationens kapacitet, kan kondensering ske på kalla ytor, till exempel ytterväggar och fönster. Detta kan orsaka fuktskador. Läckage genom vägg och grund eller från rör och ledningar kan också leda till fuktskador.

Tips och råd

Se till att hålla adekvat ventilation av byggnaden och att den relativa fuktigheten hålls låg (20–40% RH). Fukt- och mögelskador bör åtgärdas snarast.

sv_SESvenska